RL0946 - Pràctiques Externes

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Memòries i informes de pràctiques

80%

Entrevista de tutorització i/o informes d'experts

20%

Criteris de superació

L'avaluació i qualificació de les pràctiques externes és competència del professorat tutor de pràctiques. La qualificació de l'assignatura ha d'atendre els següents criteris:

1º.- Realització de les pràctiques en l'empresa (240 hores), obligatorietat d'assistència a les tutories, assistència a les “activitats complementàries” i lliurament d'una memòria i informes de pràctiques: l'alumnat té l'obligació de lliurar al seu professor tutor o professora tutora una memòria descriptiva de les activitats realitzades durant la seua estada en l'empresa o entitat.  La realització de les pràctiques en l'empresa, la participació en les activitats i la seua justificació, l'assistència a les tutories i el lliurament de la memòria, són condicions necessàries per a aprovar i superar l'assignatura.

2º.- Informe del supervisor o supervisora de pràctiques: el 20% de la nota de l'assignatura correspon a la qualificació de la persona supervisora de l'entitat, que haurà facilitat al professorat tutor mitjançant l'informe de qualificació establit a aquest efecte.

3º.- Informe-qualificació del professor tutor o professora tutora​ UJI: el 80% de la nota correspon al professorat tutor, que establirà la seua qualificació en atenció a:

a) Memòria de pràctiques

b) Regularitat en l'assistència a tutories

c) L'actitud, interès i disposició

Per a obtenir la qualificació de 10 en aquesta matèria, a més d'obtenir una qualificació de més de 9 en l'assignatura, és necessari fer un treball complementari (amb anàlisi normativa, cerca bibliogràfica…) sobre algun tema monogràfic vinculat a les pràctiques