RL0929 - Direcció i Gestió de Recursos Humans II

Curs 3 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

40 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

16 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG02 - Capacitat d'anàlisi i síntesi.

CG04 - Capacitat d'organització i planificació.

CG09 - Presa de decisions.

CED-03 Capacitat per a comprendre la diversitat de funcions empresarials i organitzatives, així com de les especials característiques del treball directiu

CED-04 Capacitat per a planificar, dinamitzar, gestionar i dirigir els recursos humans de les organitzacions

CEP-06 Capacitat per a participar en l'elaboració i disseny d'estratègies organitzatives i desenvolupar l'estratègia de recursos humans de l'organització.

CEP-07 Capacitat per a aplicar tècniques i prendre decisions en matèria de gestió de recursos humans (política retributiva, de selecció...).

Resultats d'aprenentatge

Capacitat per a selecció i aplicar les tècniques d’investigació social en matèria de Recursos Humans.

Capacitat per a l’ús i interpretació de la informació sobre recursos humans en les organitzacions

Capacitat per a avaluar, elaborar informes i proposar alternatives en la política de recursos humans.