RL0926 - Dret de la Prevenció de Riscos Laborals II

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

75%

Observació/execució de tasques i pràctiques

25%

Criteris de superació

A - La nota mínima global que se exigeix al estudiant per a superar la assignatura es de 5 punts (sobre 10 punts).  La qualificació final (màxim 10 punts) se obté per la suma

de:

       -Examen final: fins a  7,5 punts.

       -Observació/execució de tasques i treballs práctics: fins  a  2,5 punts.

 

B - La prova estrictament necessària per a que l´estudiant es considera presentant a una convocatòria es la realització del examen final.