SRP530 - Orientació Professional. Pràctiques Externes II (E-Learning)

Semestre 1

Sistema d'avaluació

Memòria

100%

Criteris de superació

Per a superar el mòdul de Pràctiques Externes II (orientació professional), l'estudiantat que sale a terreny ha de realitzar una Memòria de pràctiques i el que tinga l'exempció presentar la Memòria Justificativa de l'exempció.   

L'estudiantat pujarà el document de la Memòria de Pràctiques o la Memòria Justificativa de l'exempció a la carpeta de l'assignatura en el EVAI del IIDL/UJI en la data indicada. En aqueix moment es considerarà presentat oficialment.


Article 11 (Normativa d'Avaluació).- Realització fraudulenta de proves d’avaluació.

1. L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació.

2. Les conductes o les actuacions que contravinguin aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent activitat.

3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero” en eixa convocatòria, i la possible incoació, en el seu cas, d’un procediment sancionador."