Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SRP510 - Governança, Drets Humans i Desenvolupament Econòmic (E-Learning)

Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

0 20
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

0 15
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

0 10
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

0 10
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 135
Hores presencials Hores no presencials

Competències

Bàsiques i generals CG08 - És capaç d'aplicar la metodologia del marc lògic en la planificació, seguiment i avaluació de projectes de cooperació al desenvolupament. CG4 - Saber reconèixer les interrelacions entre els agents locals i els globals. CG5 - Ser capaç d'inserir-se en les estratègies de cooperació internacional i posar en marxa amb èxit accions coherents amb un model de desenvolupament humà sostenible. CG7 - Estar preparats per a participar en organismes públics i privats de caràcter nacional i internacional i dur a terme amb èxit la gestió de polítiques públiques coherents amb un model de desenvolupament humà sostenible. CB7 - Que l’estudiantat sàpiga aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi. CB8 - Que l’estudiantat siga capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis. CB9 - Que l’estudiantat sàpiga comunicar les seues conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats. CB10 - Que l’estudiantat posseïsca les habilitats d'aprenentatge que li permeta continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma. Específiques CE06 - És capaç d'aplicar els coneixements adquirits i de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'especialitat de cooperació al desenvolupament. CE07 - Sap analitzar des d'una perspectiva global els problemes de la cooperació al desenvolupament. CE08 - És capaç d'inserir-se en les estratègies de cooperació internacional i posar en marxa amb èxit accions coherents amb un model de desenvolupament humà sostenible. CE09 - Està preparat per a participar en organismes públics i privats (amb ànim de lucre i sense ànim de lucre), de caràcter nacional i internacional i dur a terme amb èxit la gestió de polítiques públiques coherents amb un model de desenvolupament humà sostenible.

Resultats d'aprenentatge