Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

60%

Projectes

20%

Memòries i informes de pràctiques

20%

Criteris de superació