Activitats

Ensenyaments teòrics

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 13
Hores presencials Hores no presencials

Competències

C16 - Conèixer els estàndards internacionals rellevants sobre les infraestructures espacials de dades, els serveis de dades espacials i l'ús de les fonts de dades estàndard i la interoperabilitat dels serveis, la gestió dels servidors per a garantir el rendiment i l'escalabilitat dels sistemes.

C17 - Analitzar el rol dels serveis espacials en les aplicacions web i mòbils, dissenyar i implementar serveis espacials per a la difusió de dades, diferenciar els tipus de serveis i les seues funcionalitats, els estàndards d'aprenentatge (OGC).

C1 - Aplicar competències de tecnologies espacials en equips de treball mitjançant projectes en grup.

C4 - Comprendre la migració dels sistemes d'escriptori al núvol i la creació i maneig de geoportals.

C5 - Analitzar els aspectes científics i tecnològics de les tecnologies geoespacials com ara els sistemes de referència espacials.

Resultats d'aprenentatge

- Saber com operar el programari SIG modern.

- Saber com compartir i visualitzar geodades amb la utilització d'aplicacions de mapatge web.

- Saber com aplicar eines bàsiques d'anàlisi espacial i automatitzar els fluxos de treball d'anàlisi SIG amb la utilització d'scripts.

- Conèixer els principis i conceptes bàsics que fonamenten el programari SIG.