Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Activitats

Ensenyaments teòrics

14 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 25
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 20
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CB10 - Que l'estudiantat tinga habilitats d'aprenentatge que li permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.

CB7 - Que l'estudiantat sàpiga aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi.

CB8 - Que l'estudiantat siga capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

CB9 - Que l'estudiantat sàpiga comunicar les seues conclusions —i els coneixements i raons últimes que les sustenten— a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

CG01 - Conèixer els principis de la química i enginyeria sostenibles i tindre una visió dels avanços històrics que han donat lloc al desenvolupament de la química verda i altres principis associats així com els protocols que permeten la seua avaluació i aplicació en casos reals.

E1 - Aplicar els principis de la química sostenible a la implementació en la pràctica dels processos químics industrials.

E2 - Demostrar els avantatges i desavantatges de cadascuna de les denominades tecnologies sostenibles en el camp de la Química.

E3 - Relacionar la toxicitat/perill com una propietat física/estructural que pot ser dissenyada i manipulada.

E4 - Valorar adequadament exemples de processos industrials on es compleixen els principis de la química sostenible.

E5 - Utilitzar les tendències actuals de la química verda per a poder realitzar una anàlisi crítica sobre el grau de compliment dels postulats de la química sostenible en un determinat procés industrial.

G2 - Capacitat d'organització, comprensió, anàlisi i síntesi oral i escrita en l'àmbit de la química sostenible en la investigació i els processos industrials.

G3 - Aplicar les eines de la química sostenible en l'obtenció de compostos d'interès en la indústria química.

Resultats d'aprenentatge

FEQ_08_Comprendre els aspectes fonamentals de l'electroquímica que han donat lloc al desenvolupament d'aquesta, especialment pel que fa a les seues aplicacions en la construcció i aplicació de detectors i sistemes analítics per al control en línia dels processos, a la síntesi de compostos i a l'eliminació de contaminants.

FEQ_07_Comprendre les possibilitats de la fotoquímica en la síntesi de compostos i per a l'eliminació de contaminants.

FEQ_06_Comprendre els aspectes fonamentals de la fotoquímica que han donat lloc al desenvolupament d'aquesta, especialment pel que fa al seu paper en la comprensió de la química de l'atmosfera i en els fenòmens d'evolució dels contaminants en l'aire, les aigües i en el sòl.

FEQ_05 - Saber buscar, seleccionar i valorar la informació en els camps de la fotoquímica i electroquímica per a resoldre de manera autònoma problemes de control, síntesi i descontaminació per les vies fotoquímica i electroquímica.

FEQ_04_Identificar l'aplicabilitat dels processos fotoquímics i electroquímics com a mètodes de reacció no convencionals per a una síntesi “verda”.

FEQ_03_Conèixer els fonaments del disseny de reactors fotoquímics i electroquímics en l'escala de planta pilot i industrial.

FEQ_02_Conèixer amb detall els mètodes per a l'estudi en el laboratori de dispositius per a detecció i anàlisi en línia per al control dels processos industrials.

FEQ_01_Manejar amb soltesa la metodologia de laboratori per a l'estudi de les reaccions fotoquímiques.