Temari

Temari

En funció de la línia d'investigació o grup d'investigació adscrit, s'estudiaran les següents tècniques:
-Preparació de materials.
-Caracterització de materials: DRX, SEM, TEM, XPS, UPS, UV-vis.
- Caracterització molecular: espectroscòpia de FT-ANAR, espectroscòpia RAMAN, espectroscòpia UV-Vis, espectrometria de masses, ressonància magnètica nuclear (protó, carboni-13, 15N, 19F, 31P), ressonància magnètica nuclear en dues dimensions (COSY, HSQC, NOE...), ressonància d'espín electrònic, difracció d'RX, dicroisme circular
- Nous mètodes d'activació: microones, sonoquímica, alta pressió.