Sistema d'avaluació

Avaluació teòrica

50%

Avaluació pràctica

50%

Criteris de superació

L'estudiant haurà de tenir una nota mínima de 5 sobre 10 per superar l'assignatura a l'examen final de l'assignatura.
És important remarcar que l‟assistència al‟aula de laboratori és imprescindible per a la superació de l‟assignatura. Així, una manca d‟assistència suposa una reducció del 10% a la nota final, dues faltes d‟assistència una reducció del 20% i amb tres faltes d‟assistència es considerarà assignatura no avaluable.