Activitats

Ensenyaments pràctics (problemes)

18 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

18 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE4 - Actuar aplicant coneixements avançats en el maneig d'un pacient amb parada cardiorespiratòria en pacients adults i pediàtrics, davant una situació amb condicions desfavorables en el medi.

CTRANSV2 - Adquirir un compromís social continu de formació per al desenvolupament de la millor praxi sobre la base de l'evidència científica.

CTRANSV3 - Ser capaç de treballar en equips interdisciplinaris per a aconseguir objectius comuns des de camps experts diferenciats.

Resultats d'aprenentatge

Ser capaç de treballar en equips interdisciplinaris per a aconseguir objectius comuns des de camps experts diferenciats.

Adquirir un compromís social continu de formació per al desenvolupament de la millor praxi sobre la base de l'evidència científica.

Actuar aplicant coneixements avançats en el maneig d'un o una pacient amb parada cardiorespiratòria en pacients adults i pediàtrics, davant una situació amb condicions desfavorables en el mitjà.