Sistema d'avaluació

Observació/execució de tasques i pràctiques

50%

Resolució d'exercicis i problemes

50%

Criteris de superació

A) La nota mínima que s'exigeix per a superar l'assignatura és de 5 punts sobre una escala de 10 punts.

B) Els requisits per a superar l'assignatura, i sense els quals no es considera presentat/a a un/a alumne/a, consisteixen en:

-Participació en el fòrum de l'Aula Virtual* (40% de la nota final): serà necessària la participació en cadascuna de les entrades obertes en el fòrum. Aquestes aportacions han de mostrar reflexions crítiques que referencien els materials bàsics de consulta. Es valoraran les aproximacions originals que vagen més enllà de la mera opinió personal o de la mera descripció de l'objecte (text o producte audiovisual) del debat.

*ATENCIÓ: Qui no participe durant la setmana d'activitat en el fòrum farà un treball complementari sobre les entrades a aquest fòrum, a més de l'assaig.

-Assaig (60% de la nota final): ha de respondre/abordar les qüestions plantejades per la professora en una extensió de 1400-1500. Ha de seguir les normes d'estil de l'UJI i citar necessàriament les fonts. Es valorarà la consulta de bibliografia complementària.