SJF014 - Recuperació Energètica en Indústria. Opcions i Tecnologies

Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Avaluació contínua

40%

Criteris de superació

En totes les convocatòries d'avaluació d'aquesta assignatura es treballarà amb dos tipus d'activitats d'avaluació: Prova final (Examen) i Proves d'Avaluació contínua.
 
La prova final serà de caràcter obligatori i no recuperable, mentre que les proves d'avaluació contínua seran de caràcter no obligatori i no recuperable.
 
La nota final serà el resultat de la combinació de les qualificacions obtingudes en les activitats d'avaluació ponderades amb els pesos indicats en la taula següent:

 

Activitat d' avaluació

Descripció

Carácter

Pes (%)


Probes d'valuació continua / final

Resolució mitjançant el programa informàtic *EES d'un treball plantejat en el qual es dissenyarà un sistema de recuperació. També podrà resoldre's un cas pràctic plantejat per l'alumne, prèvia aprovació del professor. (100%)


Els informes/treballs a presentar corresponents a aquesta mena de proves podran realitzar-se de manera individual o en grups reduïts de dos persones màxim. Es donarà un termini de temps suficient perquè es desenvolupen en hores de treball autònom de l'alumne i seran entregats a través d'una tasca generada a l'aula virtual de l'assignatura

Obligatori

Recuperable

100

 

La nota final de l'assignatura serà la suma de ambdues qualificacions. Per a poder sumar-se s'haurà d'obtindre un mínim de 2 punts sobre 4 en l'Avaluació Contínua i 3 punts sobre 6 en l'Examen final.
 
En la segona convocatòria només es repetirà la prova final (examen).
 
La nota d'avaluació contínua es manté durant les corresponents convocatòries del curs acadèmic en el qual s'ha matriculat l'alumne (incloent la convocatòria extraordinària).
 
Es comptabilitzarà com presentat en la convocatòria corresponent quan l'alumnat es presente a l'examen final.