SJF014 - Recuperació Energètica en Indústria. Opcions i Tecnologies

Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

7 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 31
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 20
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG01. Aprendre de forma autònoma els coneixements relacionats amb l'eficiència energètica i la sostenibilitat.
CG04. Saber plantejar i resoldre problemes, interpretar conjunt de dades i analitzar els resultats obtinguts, en l'àmbit de l'eficiència energètica i la sostenibilitat. C02. Aplicar els mètodes i tecnologies de producció de calor i fred. C04. Dissenyar, analitzar i optimitzar instal·lacions eficients energèticament. C05. Aplicar metodologies i procediments d'estalvi energètic.

Resultats d'aprenentatge

Saber plantejar i resoldre problemes, interpretar un conjunt de dades i analitzar els resultats obtinguts, en l'àmbit de l'eficiència energètica i la sostenibilitat.

Dissenyar, analitzar i optimitzar instal·lacions eficients energèticament.

Aprendre de forma autònoma els coneixements relacionats amb l'eficiència energètica i la sostenibilitat.

Aplicar metodologies i procediments d'estalvi energètic.

Aplicar els mètodes i tecnologies de producció de calor i fred.