Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Activitats

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 373
Hores presencials Hores no presencials

Competències

L'estudiant adquirirà les competències següents: A) BÀSIQUES I GENERALS: • Resoldre problemes en entorns nous i dinàmics, així com en contextos multidisciplinaris relacionats amb aspectes de la RSC i el desenrotllament sostenible. • Desenrotllar la capacitat de l'estudiant de comunicar-se, de forma clara i sense ambigüitats, tant amb audiències expertes com no expertes. B) ESPECÍFIQUES: • Entendre i reflexionar sobre el paper de la Responsabilitat Social Corporativa dins del panorama socioeconòmic i empresarial, en un context nacional i global. • Comprendre, identificar i anticipar possibles riscos i punts de fricció entre la dimensió economicofinancera i les consideracions socials, mediambientals i de sostenibilitat dins de les organitzacions; plantejar alternatives com a possibles solucions al problema i prendre decisions de forma autònoma dins d'un context d'incertesa. • Implementar les polítiques de RSC en totes les àrees i unitats de negoci, de forma transversal, integrant dins del sistema de gestió corporativa la dimensió econòmica amb la social i mediambiental, així com avaluar els resultats de les pràctiques ètiques i sostenibles. • Ser capaç d'identificar als distints grups d'interés de l'empresa / organització, així com de detectar les seues necessitats i expectatives, a més de saber dialogar amb els stakeholders i gestionar les relacions multidireccionals entre les parts interessades. • Dur a terme projectes i tasques d'investigació en matèria de RSC i Sostenibilitat.

Resultats d'aprenentatge

Els objectius del mòdul són: En el bloc de Sistemes de Gestió de l'Excel·lència i la Sostenibilitat, l’estudiantat ha de ser capaç de: • Comprendre els dos models més utilitzats en la pràctica empresarial per a desenvolupar una iniciativa de gestió de la qualitat: normes ISO 9000 i model EFQM d’excel·lència. • Explicar la vinculació de la RSC amb els conceptes fonamentals de l’excel·lència que subjauen en el model EFQM. • Explicar diverses eines de gestió de la RSC que poden utilitzar-se per a guiar la introducció de comportaments responsables. • Conèixer els principis i les matèries fonamentals que recull la Guia ISO 26000. • Comprendre la vinculació entre el model EFQM i l’estàndard IQNet SR10. En el bloc de Sistemes d’Informació de Suport a la RSC, l’estudiantat ha de ser capaç de: • Comprendre els sistemes d’informació existents de suport als sistemes de responsabilitat social corporativa. • Conèixer les principals solucions informàtiques comercials en aquest àmbit. En el bloc de Govern Corporatiu, l’estudiantat ha de ser capaç de: • Assimilar els fonaments teòrics del govern corporatiu • Estudiar els diversos mecanismes de control, tant interns com externs, els quals han de garantir que les decisions directives vagen en la línia del compliment dels objectius de les parts interessades. • Conèixer la relació entre govern corporatiu i resultats empresarials, així com les característiques i l’evolució d’índexs borsaris de bon govern corporatiu, com l’índex FTSE ISS CG. En el bloc d’Externalització, l’estudiantat ha de ser capaç de: • Comprendre les principals dimensions que influeixen en les decisions d’externalització de l’empresa. • Comprendre els papers que juga l’empresa en el sistema socioeconòmic, així com entendre la naturalesa sistèmica de l’empresa, la qual abasta components tecnològics, materials, humans i financers. • Conèixer el significat i la importància que l’administració de l’empresa té com a forma de coordinar els esforços que s’hi realitzen per a mantenir i millorar la competitivitat d’aquesta. • Conèixer els aspectes que poden influir en les decisions d’externalització d’activitats i la seua repercussió sobre la responsabilitat social corporativa. En el bloc de RSC i Administracions Públiques, l’estudiantat ha de ser capaç de: • Assimilar els fonaments teòrics que subjauen rere la intervenció de les administracions públiques en matèria de RSC. • Distingir el paper de les administracions públiques en el desenvolupament de la RSC. • Conèixer els mitjans i instruments que el sector públic té al seu abast per a fomentar la integració de pràctiques socialment responsables en l’activitat empresarial. • Analitzar experiències nacionals i internacionals de promoció pública de la RSC.