Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Resolució de problemes mitjançant un treball escrit

80%

Qüestionaris en línia d'avaluació

20%

Criteris de superació

Per a superar l'assignatura és necessari que l'alumne obtinga una qualificació míninima de 5 punts sobre 10 en cadascun dels sistemes d' avaluació (qüestionaris en línea i resolución de problemes mitjançant treballs escrits):

-Qüestionaris online: (20% nota final) Activitats obligatoris individuals. Qüestionaris i exercicis online de evaluación a partir dels materials facilitats en aula virtual.

-Resolució d'exercicis i problemes: (80% nota final) Elaboració d'un treball teòric-pràctic de tipus individual.

La qualificació final será la mitjana ponderada d'ambdós blocs sempre que s'hagen superat amb una nota la mínima de 5 sobre 10.

La qualificació final pot veure's matisada pel grau de participació de l'alumnat en aquelles activitats obligatòries o optatives que es proposen (fòrums, exercicis voluntaris, etc.)