Sistema d'avaluació

Contenido técnico

70%

Documentació

30%

Criteris de superació

A) Perquè un alumne o alumna es considere presentat a una de les convocatòries haurà d'haver desenrotllat les 300 hores de pràctiques en l'empresa, així com haver presentat la memòria de les mateixes.

B) Per a superar l'assignatura s'haurà d'obtindre un 5 sobre 10 en la qualificació global.

10. 3. Criteris de recuperació

Els estudiants que no superen l'assignatura en la primera convocatòria, podran elaborar novament la memòria de les pràctiques en una segona convocatòria.