Sistema d'avaluació

Avaluació continua

50%

Exàmen

50%

Criteris de superació

A) En 1a i 2ona convocatòria, l'assignatura s'avalua considerant l'examen (50%) i l'avaluació contínua (50%). En cas de tenir una qualificació inferior a 5 en l'avaluació contínua, aquesta part de l'avaluació serà "recuperable" en 2ona convocatòria mitjançant activitats addicionals.

B) Per poder fer la mitjana cal obtenir una nota superior a 3,5 sobre 10 en cadascuna de les parts d'avaluació de la mateixa. Si no es compleix la condició anterior i la qualificació global és igual o superior a 5 punts, a l'acta figurarà una qualificació de 4 punts sobre 10.

C) Per superar l'assignatura s'ha d'obtenir una nota ponderada global igual o superior a 5 sobre 10 si es compleix la condició anterior.

D) L'estudiant es considera presentat a una convocatòria si realitza l'examen de la mateixa.

I) L'examen constarà de 2 parts: una primera de qüestions conceptuals (20%), i una segona de resolució pràctica d'un problema mitjançant ordinador (30%). I l'avaluació contínua consistirà en l'avaluació de tres lliurables a realitzar en grup (40%) i de tres tests que es realitzaran durant les sessions de classe (10%).