Sistema d'avaluació

Treball de mòdul

50%

Exàmen

25%

Avaluació continua

25%

Criteris de superació

10.1. Avaluació

Tipus de prova          Ponderació

Avaluació continua           25

Examen                            25

Treball de mòdul               50

                                        100

10.2. Criteris de superació de l'assignatura

A) En 1r i 2n convocatòria, l'assignatura s'avalua considerant-se l'examen (25%) , l'avaluació contínua (25%) i el treball del mòdul (50%) .

B) Per a poder fer la mitjana és necessari obtindre una nota superior a 3,5 sobre 10 en cada una de les parts d'avaluació. Si no es complix la condició anterior i la qualificació global fora igual o superior a 5 punts, en l'acta figurarà una qualificació de 4 punts sobre 10.

C) Per a superar l'assignatura ha d'obtindre's una nota ponderada global igual o superior a 5 sobre 10 si es compleix la condició anterior.

D) L'estudiant es considera presentat a una convocatòria si realitza l'examen de la mateixa.

E) Criteris de recuperació: En cas de tindre una qualificació inferior a 5 en l'avaluació contínua, esta part de l'avaluació serà recuperable en 2n convocatòria per mitjà d'activitats addicionals propostes pel professorat. El treball de mòdul serà recuperable en cas de tindre una qualificació inferior a 5, podent-se entregar novament revisat en segona convocatòria. L'examen serà igualment recuperable en 2n convocatòria si la qualificació és inferior a 5.

F) En cas de no superar l'assignatura en cap de les dos convocatòries, l'estudiant haurà de tornar a cursar-la el curs següent. La part de qualificació corresponent al treball del mòdul realitzat el curs anterior es pot mantindre si té una qualificació igual o superior a 5 sobre 10 en la part corresponent a esta assignatura. Si l'estudiant ho preferix, podrà tornar a realitzar el treball del mòdul corresponent a esta l'assignatura.

10.3 Revisió d'exámens davant del professor

Els alumnes que per causa justificada consideren que la qualificació dels seus exercicis o examen ha de ser revisada, podran sol·licitar la revisió segons el procediment i les dades que es publiquen i que es regiran pel que indiquen els articles 20 i 21 de la “Normativa d’avaluació dels estudis oficials de Grau i Màster de la Universitat Jaume I”.

10.4 Honestitat acadèmica

L’estudiantat ha d’abstenir-se de la utilització o cooperació en procediments fraudulents en les proves d’avaluació. En compliment de l’article 11 de la “Normativa d’avaluació dels estudis oficials de Grau i Màster de la Universitat Jaume I”, està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les dites proves d’avaluació.

Les conductes o les actuacions que contravinguin aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent activitat per a tot l'estudiantat implicat en l'incident.

 

En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero”, en eixa convocatòria, i la possible incoació, en el seu cas, d’un procediment sancionador.