Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Activitats

Tutories

25 25
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 125
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

2 198
Hores presencials Hores no presencials

Competències

- Conèixer i aplicar els drets fonamentals i d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones, els principis d'igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics.

- Conèixer i saber utilitzar els models de racionalitat pràctica i l'argumentació moral i política.

- Exposar i defensar públicament el desenvolupament, resultats i conclusions del seu treball d'una manera clara i concisa.

- Participar en debats i discussions, dirigir-los i ser capaces de resumir-los i extraure d'ells les conclusions més rellevants.

- Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.

- Projectar sobre problemes concrets els seus coneixements i saber resumir i extractar els arguments i les conclusions més rellevants per a la seua resolució

- Que els estudiants posseïsquen les habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigit o autònom.

- Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi.

- Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Saber cercar utilitzar les bases de dades i els repertoris bibliogràfics propis de l'àmbit de la filosofia moral i política.

- Saber organitzar i desenvolupar un treball de recerca tenint en compte les normes científiques acceptades internacionalment.

- Utilitzar les diferents tècniques d'exposició –oral, escrita, presentacions, etc- per a comunicar els seus coneixements, propostes i posicions.

Resultats d'aprenentatge