Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Treball individual

70%

Asisistència i participació

20%

Exposició oral

10%

Criteris de superació

Els criteris d'avaluació s'estableixen entorn de tres aspectes fonamentals: l'assistència a les classes magistrals i els tallers/seminaris (obligatòria); la participació activa en les classes magistrals i els tallers/seminaris, on es tindrà en compte la capacitat per desenvolupar una anàlisi crítica sobre la base dels coneixements adquirits i la claredat i innovació en les exposicions (2 punts).

 

a)     Pel que fa als continguts didàctics:

Els continguts didàctics de l'assignatura tenen com a objectiu la transmissió de coneixements i la capacitació de l'alumnat. Aquests s'imparteixen a través de classes magistrals (10) i tallers/seminaris (2) a les instal·lacions de la Universitat Jaume I.

 

b)    Pel que fa l'assistència i participació:

L'assistència a les 10 sessions i 2 tallers/seminaris on s'imparteixen els continguts didàctics de l'assignatura és obligatòria per a tot l'alumnat de l'màster. La no assistència a una de les sessions o seminaris/tallers impedeix optar a la qualificació final de l'assignatura. No obstant això, des de la Universitat Jaume I s'ofereix a l'alumnat la possibilitat de seguir i superar les matèries de l'màster a través de tres modalitats (combinables): presencial, semipresencial i, per a l'alumnat matriculat a la Universitat Jaume I, virtual. A l'respecte,

 

Presencial:

L'alumnat pot assistir a les classes magistrals que s'imparteixen a les instal·lacions de la Universitat Jaume I i participar activament en el desenvolupament dels continguts didàctics i l'anàlisi de casos pràctics. L'assistència i participació a les deu sessions i els dos tallers/seminaris de l'assignatura tenen un valor de 2 punts, i permeten a l'alumnat superar la matèria mitjançant un únic treball final (TFA), el valor és de 8 punts.

La superació de la matèria a través de la modalitat virtual, per tant, exigeix ​​l'assistència i participació a les sessions de continguts didàctics i la realització d'un treball final d'assignatura.

 

Semipresencial:

S'ofereix a l'alumnat que no puguin assistir a una, diverses o totes les sessions presencials la possibilitat de substituir-les mitjançant activitats específiques. Per realitzar les activitats, l'alumnat ha de llegir els continguts didàctics disponibles a l'Aula virtual (textos i materials de suport de cada tema) i realitzar els treballs (recensió d'articles, per exemple) i/o proves avaluatives (qüestionaris de preguntes de desenvolupament o tipus test, per exemple) disposats pel professorat responsable per a cadascuna de les sessions. A més, la superació de la matèria exigeix ​​un seguiment personalitzat a través de tutories presencials i/o virtuals amb el/la professor/a via correu electrònic o videoconferència. L'assistència i/o realització de les activitats substitutives de cadascuna de les sessions i tallers/seminaris de l'assignatura té un valor de 2 punts i permeten a l'alumnat superar la matèria mitjançant un treball final (TFA) el valor és de 8 punts.

La superació de la matèria a través de la modalitat semipresencialitat, per tant, exigeix ​​l'elaboració d'un treball final d'assignatura, com en la modalitat presencial, i, a més, la realització dels treballs, activitats i/o proves específiques i tutories personalitzades per a cadascuna de les sessions teòriques on no s'hagi pogut assistir presencialment.

 

Virtual (e-learning):

L'alumnat de l'màster matriculat a la Universitat Jaume I puga assistir a les classes magistrals (10) i tallers/seminaris (2) mitjançant videoconferència a través de la plataforma Meet de Google. L'assistència i participació en les deu sessions i tallers/sessions de l'assignatura, ja sigui de forma presencial o virtual, té un valor de 2 punts i permeten a l'alumnat superar la matèria mitjançant un treball final (TFA) el valor és de 8 punts.

La superació de la matèria a través de la modalitat virtual, per tant, exigeix ​​l'assistència i participació a les sessions de continguts didàctics i la realització d'un treball final d'assignatura, com en la modalitat presencial.

 

c)     Pel que fa el treball final (8 punts):

La superació de l'assignatura exigeix ​​l'elaboració d'un treball final (TFA) que s'atingui a criteris científics internacionals i que aprofundeixi en els continguts didàctics. El tema de la feina i l'extensió de la mateixa haurà de ser consensuat prèviament amb el professorat responsable del'assignatura (8 punts).

L'alumnat haurà de presentar necessàriament el treball de l'assignatura utilitzant per a això la plataforma de l'Aula Virtual per considerar que s'ha presentat a la convocatòria. 

 

En qualsevol cas, l'alumnat es considerarà aprovat quan hagi assistit a totes les sessions de continguts didàctics (o, si s'escau hagi realitzat i lliurat les activitats substitutòries per a cadascuna d'elles) i hag obtingut a l'almenys un 50% de la qualificació de les parts b) i c).