Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Activitats

Ensenyaments teòrics

20 20
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

20 10
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

10 5
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

10 10
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Competències

Capacitat per a reconèixer i saber utilitzar els instruments de comunicació necessaris per a una gestió ètica de les organitzacions i per a proposar accions comunicatives en el cas de la responsabilitat social corporativa (RSC): codis ètics, auditories ètiques i comitès d'ètica, aplicant especialment la metodologia dels stakeholders per a l'elaboració d'informes de RSC

Conèixer i aplicar els drets fonamentals i d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones, els principis d'igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

Conèixer i saber utilitzar els models de racionalitat pràctica i l'argumentació moral i política.

Participar en debats i discussions, dirigir-los i ser capaces de resumir-los i extraure d'ells les conclusions més rellevants

Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació

Projectar sobre problemes concrets els seus coneixements i saber resumir i extractar els arguments i les conclusions més rellevants per a la seua resolució

Que els estudiants posseïsquen les habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigit o autònom.

Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis

Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi

Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats

Resultats d'aprenentatge

Dissenyar estratègies de comunicació amb/para públics interns (empleats, proveïdors, etcètera.)

Conèixer i identificar els públics i entorns d'aplicació de l'adreça de comunicació.

Analitzar situacions de comunicació en crisi, comunicació de lideratge, de relacions institucionals i organització d'esdeveniments.