Sistema d'avaluació

Treball individual

70%

Assistència i participació

20%

Exposició oral

10%

Criteris de superació

L'alumnat ha de presentar-se i superar cadascuna de les parts de l'avaluació amb un 50% de la nota perquè es pugui realitzar la suma de les proves.

Desenvolupament d'un treball acadèmic de cas. L'alumnat desenvoluparà un treball acadèmic en forma d'article (paper), en el qual utilitzant el material teòric aprofundirà i analitzarà un cas des del punt de vista de la teoria ètica i política feminista. El treball haurà de ser lliurat a l'Aula Virtual seguint els requisits específics de l'assignatura [7 punts]

Presentació pedagògica a l'aula
Es durà a terme una presentació de la feina acadèmic utilitzant suports pedagògics [1 punt].

Assistència i debat en les sessions
Les sessions tenen un caràcter eminentment pràctic i són totes elles obligatòries, implicant l'assistència i la participació a l'aula [2 punts].

Itineraris possibles:

a) Presencial: L'alumnat ha d'assistir a les classes magistrals que s'imparteixen a les instal·lacions de la Universitat Jaume I i participar activament en el desenvolupament dels continguts didàctics i l'anàlisi de casos pràctics. L'assistència i participació a les deu sessions tenen un valor de 2 punts, i permeten a l'alumnat superar la matèria mitjançant un únic treball final (TFA), el valor és de 8 punts.

b) Semipresencial: S'ofereix a l'alumnat que no puguin assistir a una, diverses o totes les sessions presencials la possibilitat de substituir-les mitjançant activitats específiques. Per realitzar les activitats, l'alumnat ha de llegir els continguts didàctics disponibles a l'Aula virtual (textos i materials de suport de cada tema) i realitzar els treballs (recensió d'articles, per exemple) i / o proves avaluatives (qüestionaris de preguntes de desenvolupament o tipus test, per exemple) disposats pel professorat responsable per a cadascuna de les sessions. A més, la superació de la matèria exigeix ​​un seguiment personalitzat a través de tutories presencials i / o virtuals amb el / la professor / a via correu electrònic o videoconferència. L'assistència i / o realització de les activitats substitutives de cadascuna de les sessions i tallers / seminaris de l'assignatura té un valor de 2 punts i permeten a l'alumnat superar la matèria mitjançant un treball final (TFA) el valor és de 8 punts.

c) virtual (e-learning): L'alumnat de l'màster matriculat a la Universitat Jaume I puga assistir a les classes magistrals (10) mitjançant videoconferència a través de la plataforma Meet de Google. L'assistència i participació en les deu sessions de l'assignatura, ja sigui de forma presencial o virtual, té un valor de 2 punts i permeten a l'alumnat superar la matèria mitjançant un treball final (TFA) el valor és de 8 punts. La superació de la matèria a través de la modalitat virtual, per tant, exigeix ​​l'assistència i participació a les sessions de continguts didàctics i la realització d'un treball final d'assignatura, com en la modalitat presencial.