SBG119 - Trabajo de Final de Máster con Orientación Académica / Academic Master's Thesis

Semestre 2

Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

60%

Defensa pública

40%

Criteris de superació

Cal entregar el TFM amb orientació acadèmica junt amb el vistiplau del tutor o de la tutora, el seu informe, que ha d'incloure una avaluació numèrica sobre 6, i una còpia del TFM amb orientació acadèmica en format electrònic per a ser considerat presentat en una convocatòria, així com per a poder-ho defensar-lo públicament.

Tant l'entrega del TFM amb orientació acadèmica com la defensa pública es consideren proves obligatòries per a ser considerat presentat en l'assignatura, perquè tot TFM amb orientació acadèmica ha de ser defensat públicament.

La nota mínima per a superar l'assignatura serà de 5 punts. La qualificació és de caràcter sumatori entre les qualificacions obtingudes en les distintes proves d'avaluació.