Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Elaboració del treball

80%

Defensa oral del trabajo

20%

Criteris de superació

1) Per avaluar el TFM, l'estudiant ha de:

a) Haver superat totes les assignatures del Màster Universitari en Enginyeria Industrial, i estar matriculat en l'assignatura de Treball Final de Màster

b) Haver obtingut l'aprovació del títol de TFM

c) Haver obtingut l' informe favorable del tutor TFM

2) Es considera que un alumne s'ha presentat a una convocatòria si realitza l'acte de presentació i defensa el TFM.

3) L'acte d'exposició i defensa es podrà dur a terme de forma presencial o telemàticament.

4) Per superar l'assignatura, l'alumne haurà d'obtenir, com a mínim 5 punts de 10 en cadascuna de les parts (elaboració del treball, i exposició i defensa del treball). En cas que en algun lloc no s'obtingui la nota mínima, en actes apareixerà la nota menor.

5) La qualificació global ha de tenir en compte si s'han adquirit les competències assignades al TFM en la memòria verificació de la titulació, la qualitat del treball presentat, el material lliurat, la claredat expositiva i la capacitat de debat i defensa argumental que s'ha mostrat en el acte de presentació i defensa. La rúbrica d'avaluació del TFM està disponible a l'aula virtual de l'assignatura.

6) Es realitzaran un mínim de quatre convocatòries ordinàries. Els terminis de sol·licitud del títol de TFM, de presentació de la documentació, i d'exposició i defensa han de ser aprovats per la Comissió del Màster a el principi de el curs acadèmic i publicats a l'Aula Virtual de l'assignatura.

7) La presentació del TFM, i la seua presentació i defensa són obligatòries i es poden recuperar en la resta de convocatòries del curs acadèmic.

8) Els criteris d'avaluació són els mateixos independentment de la convocatòria a la qual es presente l'alumne, inclosa la convocatòria extraordinària.