Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Temari

Temari

Tots els continguts de les diferents assignatures són susceptibles de ser aplicats en les pràctiques externes del **Master. L'objectiu fonamental de les pràctiques externes és que l'alumnat adquirisca l'experiència, sota la supervisió d'un especialista, en diferents tècniques d'anàlisis,avaluació, diagnòstic, orientació i tractaments psicològics en qualsevol dels àmbits de la Psicologia General Sanitària.

ESTRUCTURA DE LES PRÀCTIQUES EXTERNES I:

A nivell general, es considera desitjable que l'alumne realitze les pràctiques externes del primer curs del Màster en un sol centre. S'intentarà que el centre s'adapte als interessos de l'alumne perquè l'experiència li resulte a l'alumne el més enriquidora possible. En els centres l'alumne haurà de realitzar les següents tasques:

3.1. Observació inicial de les activitats que duga a terme el psicòleg i, progressivament, acompliment directe d'aquestes activitats per part dels estudiants en pràctiques, sent la supervisió menor gradualment. L'alumne haurà d'inicialment observar totes aquelles activitats que li encomane el supervisor i/o totes aquelles en les quals el supervisor permeta que l'alumne estiga present. S'entén que aquesta observació no és una mera presència física per part de l'alumne, sinó que aquest haurà de parar esment i prendre notes activament de tot l'observat per a després poder comentar les seues observacions, tant amb el supervisor com amb el tutor. L'alumne haurà de dur a terme una sèrie d'activitats que reflectisquen el seu grau d'aprofitament en el punt anterior. A títol d'exemple cal assenyalar: l'alumne participa com a observador en l'assistència que rep un determinat pacient i (depenent del cas) el seu supervisor li demana que:

Realitze el buidatge de la història clínica del pacient
Realitze l'entrevista inicial a familiars i al pacient, sota supervisió.
Planifique l'avaluació clínica, seleccionant les proves i tècniques més adequades per a açò.
Administre les proves i interprete els resultats de les mateixes, a la llum de la informació obtinguda en la història clínica i l'entrevista inicial.
Establisca un diagnòstic i que justifique la seua decisió.
Decidisca quins criteris de valoració s'hauran d'utilitzar.
Decidisca quin tècniques de tractament /intervenció s'haurien d'utilitzar i en quina seqüència.
Planifique el/els seguiments.
Al llarg de tot el procés, passada i corregisca determinades proves psicològiques.
Col·labore en la teràpia (p. ex., acompanyant al pacient en una exposició “in vivo”).
Emeta informe clínic escrit supervisat.


3.2. Participació en aquelles activitats del centre per a les quals es tinga permís. Aquesta participació en activitats dependrà del tipus de centre sanitari i de l'equip amb el qual treballe el psicòleg:

Observació de sessions clíniques
Assistir a cursos de formació
Dur a terme activitats amb pacients ingressats
Donar xarrades (elaboració del guió, assistència, impartició...)
Seguiments de casos atesos en primeres consultes
Realització de primeres consultes d'avaluació i diagnòstic
Tractament de casos clínics supervisats.
3.3. Realització dels treballs que determine el supervisor. Cada alumne realitzarà un treball, depenent el seu contingut del que decidisca el supervisor i del tipus de centre. Poden ser treballs diagnòstics, plantejaments d'estratègies terapèutiques, epidemiològics, revisions teòriques, etc. L'alumne haurà de lliurar un exemplar de cadascun dels treballs al supervisor i un altre al tutor.

3.4. Sessions en la Universitat. En aquestes sessions s'explicarà als alumnes els aspectes fonamentals de l'assignatura. Es posarà en contacte als alumnes amb els supervisors que puguen assistir a les mateixes i s'aclariran els dubtes que puguen sorgir. L'objectiu fonamental d'aquestes sessions és preparar a l'alumne per a la realització de les pràctiques externes.

3.5. Tasques acadèmiques formatives: Els tutors duran a terme un seguiment de les activitats de tots els alumnes i procuraran que aquests exposen i analitzen les experiències que vagen tenint en els centres.