Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

60%

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

30%

Presentacions orals i pòsters

10%

Criteris de superació

A) L'aprovat en l'assignatura s'aconseguirà obtenint un mínim de 5 punts sobre 10 del total de l'avaluació, considerant la suma ponderada de les notes de les carpetes d'aprenentatge i / o portafolis, treballs acadèmics i presentació oral, sempre que totes les parts estiguin aprovades amb un 5.

 

B) L'estudiant es considerarà "no presentat" en una convocatòria quan no hagi realitzat les carpetes d'aprenentatge i / o portafolis.

 

C) Les matrícules d'honor s'atorgaran en funció de la normativa vigent i sempre que l'estudiantat abast excel·lent en totes les proves.

 

D) Només es podrà defensar el Treball d'Iniciació a la Metodologia d’Investigació, quan s'hagin aprovades les sessions de metodologia.

 

E) Article 11.- Realització fraudulenta de proves d’avaluació.

1. L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació.

2. Les conductes o les actuacions que contravinguin aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent activitat.

3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero” en eixa convocatòria, i la possible incoació, en el seu cas, d’un procediment sancionador.