Activitats

Ensenyaments pràctics (pràctiques externes)

250 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 40
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE06 - Discriminar bones pràctiques que ajuden a sistematitzar la seua pràctica professional en un moviment de millora contínua i de col·laboració amb els usuaris i altres professionals.

CE07 - Decidir actuacions i programes de prevenció, protecció, intervenció, i mediació que milloren les condicions de vida d'individus, famílies i grups.

CE09 - Avaluar programes d'intervenció i mediació familiar que contribuïsquen a generar coneixements, tècniques, productes i serveis.

CG02 - Treballar en equip i fer aportacions significatives en el treball d'equips interdisciplinaris en l'àmbit propi de la intervenció i la mediació familiar.

Resultats d'aprenentatge

Preparar-se per a l'exercici d'activitats grupals.

Obtenir experiència que propicie la inserció en l'àmbit laboral.

Fomentar actituds de respecte envers tots els implicats, tant professionals com usuaris.

Desenvolupar la capacitat de decisió i l'esperit crític.

Adquirir la metodologia de treball adequada a la realitat en què haurà d'actuar.