Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Observació/execució de tasques i pràctiques

70%

Entrevista de tutorización

20%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

10%

Criteris de superació

L'assignatura se supera quan la suma total de les puntuacions aconseguides en les proves és de, almenys, 50/100 tenint en compte els criteris següents:

Tipus de prova

Caràcter

Requisits mínims

Entrevista de tutorització

Optativa

-


Observació/execució de tasques i pràctiques


Obligatòria


-


Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

Obligatori


-

 

 
La prova denominada Entrevista de Tutorització s'avaluarà exclusivament a través de la participació en el Fòrum de l'assignatura. El Fòrum romandrà obert només durant els dies d'activació del mòdul, tant per a alumnat que desitge presentar-se en primera convocatòria com en segona. Només comptaran per a avaluació les intervencions en aqueix període. Es tindrà en compte la participació continuada i documentada enfront de participacions fetes únicament l'últim dia d'activitat del Fòrum. Les aportacions de l'estudiantat al Fòrum han de ser significatives per a merèixer una bona valoració. Poden consistir en respostes extenses als interrogants formulats per la(s) docent(s) o la resta d'estudiants, comentaris fonamentats sobre l'objecte de l'assignatura o els temes concrets de debat, enllaços a recursos apropiats directament relacionats amb els continguts de l'assignatura o els temes concrets de debat, contribucions que es detinguen amb detall en algun dels continguts de l'assignatura o dels temes concrets de debat, entre altres possibilitats.La prova Observació/execució de Tasques i Pràctiques s'avaluarà a través d'un Treball final escrit els requisits del qual de lliurament i rúbrica d'avaluació es podran consultar a l'Aula Virtual.

La prova Examen Escrit consistirà en un Test que estarà disponible a l'Aula Virtual.


Les qualificacions es passaran a l'acta corresponent tenint en compte que:

 - Quan no es present totes les parts obligatòries, l'assignatura es considerarà No Presentada (NP) i així constarà a l'acta.

 - En cas d'obtindre una qualificació global igual o superior a 5/10 però no complir qualsevol dels criteris de superació de l'assignatura, la qualificació que constarà a l'acta serà 4,5.