Activitats

Ensenyaments pràctics (pràctiques externes)

80 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 15
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG02 - Aplicar els coneixements adquirits en el programa de màster en diversos contextos professionals reals.

CE02 – Analitzar i sintetitzar de forma reflexiva i crítica la informació disponible en el camp de l'ensenyament/aprenentatge de llengües en contextos multilingües.

Resultats d'aprenentatge

Realitzar una valoració crítica de l'experiència en pràctiques.

Realitzar una síntesi de l'experiència en pràctiques.