Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Elaboració de treballs acadèmics

30%

Resolució d'exercicis i problemes

20%

Criteris de superació

Per superar l'assignatura l'estudiant haurà d'haver realitzat tots els lliuraments estipulades com a activitats d'avaluació continuada de l'assignatura (consistents principalment en l'avaluació crítica d'articles científics i la resolució de problemes, i en un projecte de desenvolupament d'una ontologia) així com el examen de l'assignatura, obtenint una qualificació mitjana ponderada major o igual a 5.
 
En les actes de cada convocatòria, únicament constaran com presentats aquells estudiants que s'hagin presentat a l'examen corresponent. Els estudiants que hagin realitzat els lliuraments de l'avaluació contínua però no s'hagin presentat a l'examen apareixeran com "NO PRESENTAT".
 
L'estudiant que no hagi superat l'assignatura en la primera convocatòria haurà de realitzar obligatòriament l'examen corresponent a la segona convocatòria. Les activitats d'avaluació contínua no seran recuperables en segona convocatòria, per a elles es mantindrà la nota obtinguda durant el període de docència de l'assignatura.