Temari

Temari

L'alumne o l'alumna realitza les pràctiques a una empresa, tutoritzat per un professor o professora del màster, en les quals es realitzaran les tasques pròpies d'un tècnic o tècnica superior en prevenció de riscos laborals.

En cas de no poder fer les pràctiques, l'alumnat ha de realitzar un TAD sobre una temàtica professional, a elecció de la Comissió Gestora del màster.