Sistema d'avaluació

Memòries i informes de pràctiques

100%

Criteris de superació

 

Una vegada realitzades les pràctiques, l'alumne haurà de redactar una Memòria en què es continguen les activitats realitzades i les conclusions pertinents respecte d'això. La memòria serà entregada i avaluada per una comissió conformada per tres professors pertanyents al cos docent del Màster, sense que l'alumne haja d'exposar públicament el seu treball. La qualificació final s'obtindrà de la manera següent:

Informe del supervisor o supervisora: 20%

Informe del tutor o de la tutora: 30%

Qualificació del tribunal: 50%

L'alumne es considerarà presentat quan haja entregat la seua memòria de pràctiques, en format PDF, a través de la tasca creada en l'Aula Virtual de l'assignatura.