SRL032 - Harmonització Comptable Internacional

Semestre 2 - Només convalida

Temari

Temari

Tema 1: Introducció a la Comptabilitat Internacional> 

- Què s'entén per Comptabilitat Internacional? 

- L'activitat internacional de les empreses i la comptabilitat 

- Evidència de globalització 

- Què estudiem en aquesta assignatura? 

Tema 2: La diversitat comptable internacional 

- Què entenem per diversitat comptable? Evidència 

- Raons per a la diversitat comptable 

- Problemes que genera la diversitat comptable 

- Classificacions de països segons els seus models comptables (clústers comptables) 

Tema 3: Harmonització i convergència comptable internacional 

- Harmonització i convergència 

- Arguments a favor i en contra de l'harmonització 

- Principals esforços armonizadores 

- El Comitè Internacional de Normes Comptables (International Accounting Standards Committee, IASB) 

- El Marc Conceptual del IASB 

- Les Normes Internacionals d'Informació Financera (International Financial Reporting Standards, IFRS): 

- Adopció per primera vegada de les NIIF 

- Presentació dels estats financers 

- Convergència comptable internacional 

Tema 4: Les Normes Internacionals d'Informació Financera: Comparativa model del IASB, US GAAP i PGC espanyol 2007 

- Tipus de diferències entre models comptables 

- Normes de reconeixement i valoració 

- Normes de requeriment i presentació d'informació 

Tema 5: La problemàtica comptable de les transaccions en moneda estrangera i de les cobertures del risc de tipus de canvi (IASB/FASB/PGC) 

- Mercats de tipus de canvi 

- Transaccions en moneda estrangera 

- Cobertura del tipus de canvi 

- Comptabilitat de productes derivats 

- Comptabilitat de cobertures 

Tema 6: Conversió d'estats financers en moneda estrangera (IASB/FASB/PGC) 

- Qüestions conceptuals 

- Mètodes de conversió 

- Ubicació dels ajustos de conversió 

Tema 7: Comptabilitat i inflació 

- Impacte de la inflació en els estats financers 

- Mètodes comptables per a la inflació 

- La comptabilitat per a inflació en diferents països del món 

Tema 8: Anàlisi d'estats financers estrangers