Sistema d'avaluació

Participación activa en Seminarios y Conferencias

70%

Memòries i informes de pràctiques

30%

Criteris de superació

Per aprovar l'assignatura serà necessari assistir com a mínim al 80% dels seminaris programats i obtenir una qualificació d'aprovat en la memòria. 

Perquè l'estudiant es consideri presentat en una convocatòria ha d'assistir almenys a un seminari.