Sistema d'avaluació

Exàmen

60%

Realización de Trabajos

40%

Criteris de superació

Aquest examen ha d'aprovar-se (qualificació superior a 5) perquè se li pugui qualificar la resolució d'exercicis i problemes. 

La prova estrictament necessària perquè l'alumne es consideri presentat és l'examen escrit. 

La qualificació final de l'assignatura ponderarà les qualificacions obtingudes en la part de fiscalitat i en la de comptabilitat en funció de les hores impartides en cadascuna de les respectives matèries.

Estratègies per recuperar suspensos: 

Els alumnes que suspenguin l'examen hauran de tornar a examinar-se durant el període de recuperació establert per l'adreça del master. Les pràctiques i activitats d'avaluació han de realitzar-se durant el curs i no són recuperables. La qualificació obtinguda en les citades activitats es guarda durant totes les convocatòries del curs.