Sistema d'avaluació

Exàmen

50%

Realización de Trabajos

50%

Criteris de superació

Per superar l'assignatura serà necessari: 

· obtenir almenys 5 punts per suma de totes les proves d'avaluació 

· obtenir almenys la meitat dels punts de l'examen escrit 

Per aprovar l'assignatura serà necessari obtenir com a mínim la qualificació d'aprovat en l'examen i en el treball presos de forma individual. 

Perquè l'estudiant es consideri presentat en una convocatòria ha d'assistir a l'examen. 

Estratègies per recuperar suspensos: 

Els alumnes que suspenguin l'examen hauran de tornar a examinar-se durant el període de recuperació establert per l'adreça del master. 

Els alumnes que suspenguin el treball hauran de presentar un nou treball que compleixi els requisits mínims per obtenir la qualificació d'aprovat.