Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Activitats

Tutories

6,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 142,5
Hores presencials Hores no presencials

Competències

B10 - Que els estudiants posseïsquen les habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigit o autònom.

E10 - Desenrotllar destreses i habilitats per a l'elecció de l'estratègia correcta per a la defensa dels drets dels clients tenint en compte les exigències dels distints àmbits de la pràctica professional.

E13 - Saber exposar de forma oral i escrita fets, i extraure argumentalment conseqüències jurídiques, en atenció al context i al destinatari a qui vagen dirigides, d'acord si és el cas amb els modalitats pròpies de cada àmbit procedimental.

E4 - Conéixer les tècniques dirigides a l'esbrinament i establiment dels fets en els distints tipus de procediment, especialment la producció de documents, els interrogatoris i les proves pericials.

E1 -Posseir, comprendre i desenrotllar habilitats que possibiliten aplicar els coneixements acadèmics especialitzats adquirits en el grau a la realitat canviant a què s'enfronten els advocats per a evitar situacions de lesió, risc o conflicte en relació als interessos encomanats o el seu exercici professional davant de tribunals o autoritats públiques i en les funcions d'assessorament.

Resultats d'aprenentatge

RATFM5 Assessorar l'actuació davant de qualsevol orde jurisdiccional o situació judicial.

RATFM4 Aprehender les habilitats per a elaborar els documents de defensa per als clients.

RATFM3 Redactar els documents i escrits que procedisquen en els que s'argumenten requisits i objeccions tant materials com formals amb tècnica i estratègia apropiada al fi pretés.

RATFM2 Identificar els problemes claus de cada situació que es presente.

RATFM1 Ser capaç de realitzar qualsevol tràmit relacionat amb un procediment judicial.