Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Observació/execució de tasques i pràctiques

60%

Examen (tipus test amb cas pràctic)

40%

Criteris de superació

A) L'alumne, a l'efecte de recollir la qualificació en l'Acta, es considerarà presentat quan realitze l'examen.

B) En l'execució de tasques i treballs d'avaluació contínua ha d'obtenir, almenys, 3 punts sobre 6. Pel que fa a l'examen, ha d'obtenir almenys 2 punts sobre 4.

 C) L'avaluació continuada de l'assignatura requereix la presencialitat de l'alumne. És imprescindible que l'estudiant execute  i assistixca, almenys al 80% de les activitats, incloent necessàriament la part presencial de les activitats a realitzar a l'aula. En cas contrari, la qualificació global de la prova d'avaluació serà zero. Les simulaciones de juís són obligatòries per a tots els alumnes.

D) Totes les activitats realitzades computen per al càlcul de la nota final. A aquest efecte es considerarà que la nota final es el resultat de ponderar les notes de totes les activitats evaluables realitzades computan-les amb la següent ponderació: 20% computarà la nota de l'examen proposat pels professors de l'UJI (microcasos), 20%  computarà la nota de l'examen proposat pels professors de l'ICACS (cas pràctic), el 30% computarà la nota dels casos pràctics realitzats i proposats pels professors de l'ICACS, i el 30% computarà l'assistència a judicis i la nota resultant de l'activitat que propose el professor responsable de aquesta activitat.

E) Seran avaluables a més de l'assistència a judicis i l'activitat proposada en relació amb ells, i els exàmens de l'assignatura, 6 pràctiques proposades pel ICACS que hauran de ser resoltes com a cas pràctic abans de la corresponent sessió presencial, en la qual es corregirà i resoldrà el cas pràctic.

F) Les activitats d'avaluació contínua seran recuperables en les següents condicions: No seran recuperables en primera convocatòria si les pràctiques realitzades superen 3 punts, en cas contrari es podran recuperar en segona convocatòria mitjançant la realització d'un cas pràctic que comprengui la major part de la matèria de l'assignatura , quedant condionada la recuperació a la presentació de totes les pràctiques del mòdul, tant les recuperables com les no recuperables. En segona convocatòria es podrà obtenir màxim 3 punts.