Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Activitats

Ensenyaments pràctics (problemes)

54 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 50
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 40
Hores presencials Hores no presencials

Competències

B8 - Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis

E1 - Posseir, comprendre i desenvolupar habilitats que possibilitin aplicar els coneixements acadèmics especialitzats adquirits en el grau a la realitat canviant a la qual s'enfronten els advocats per a evitar situacions de lesió, risc o conflicte en relació als interessos encomanats o el seu exercici professional davant tribunals o autoritats públiques i en les funcions d'assessorament

E3 -Conèixer i ser capaç d'integrar la defensa dels drets dels clients en el marc dels sistemes de tutela jurisdiccionals nacionals i internacionals.

Resultats d'aprenentatge

RADA5 Ser capaç d'identificar les diferents actuacions de l'administració a través dels procediments administratius i interposar recursos administratius

RADA4 Conèixer els efectes del contracte i les diferents responsabilitats que es pot incórrer en l'extinció o en compliment dels mateixos..

RADA3 Poder assessorar als clients sobre els contractes que vagin a subscriure amb les Administracions Públiques

RADA2 Ser capaç d'assessorar i defensar els interessos del client davant els actes dictats en un procediment administratiu

RADA1 Ser capaç de redactar recursos davant la jurisdicció contenciós-administrativa i defensar els interessos dels clients en els diferents tipus de processos davant la jurisdicció contenciós-administrativa