Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SAX011 - Avaluació de Programes i Serveis de Rehabilitació Psicosocial

Anual

Sistema d'avaluació

Treball autònom (part teòrica)

37,5%

Treball autònom (part pràctica)

25%

Exàmen

22,5%

Activitats i pràctiques dirigides en l'aula

15%

Criteris de superació

Per a superar l'assignatura el/l'alumne/a haurà d'aconseguir un 50 % de la qualificació en cadascuna de les activitats d'avaluació següents:
• Examen: 5 sobre 10
• Activitats i pràctiques dirigides en aula virtual (fòrums de discussió): 5 sobre 10
• Treball autònom teòric-pràctic: 5 sobre 10
Si s'aconsegueix aquest percentatge en cadascuna d'aquestes activitats es ponderaran les qualificacions obtingudes i se sumaran per a obtenir la qualificació de la part teòrica.
L'assignatura es considerarà aprovada si s'obté una qualificació global igual o superior a 5 (sobre 10).
Perquè un/a alumne/a puga ser avaluat/a, és OBLIGATORI I VINCULANT LA PARTICIPACIÓ EN ELS FÒRUMS DE DISCUSSIÓ. En aquest sentit, es consideraran com NO PRESENTAT/A, en la 1ª convocatòria oficial, a aquells/as estudiants que incomplisquen el punt de “Participació en els fòrums”.
Es considerarà que el/l'alumne/a ha esgotat una convocatòria quan participe en els fòrums, i/o realitze l'examen i/o present l'activitat del treball autònom.

Realització fraudulenta de proves d'avaluació:
1.el alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d'avaluació.
2. Les conductes o les actuacions que contravinguen aquestes regles en la realització d'una prova d'avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l'avaluació de la corresponent activitat.
3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d'avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero” en aqueixa convocatòria, i la possible incoació, si escau, d'un procediment sancionador.