SAW016 - Pràctiques Inclusives a l'Aula des de la Investigació-Acció

Semestre 2

Sistema d'avaluació

Projectes

40%

Resolució de casos

30%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

30%

Criteris de superació

L'estudiant haurà de realitzar les tres proves especificades i obtenir un mínim del 50% en cada una d'elles per a superar l'assignatura. Per tant, la no presentació a alguna d'aquestes es considerarà com a suspens de la matèria.