Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Resolució de casos

50%

Criteris de superació

A) Per tal de superar l'assignatura s'exigeix aprovar cadascuna de les parts de l'assignatura. És necessari aprovar la teoria i la pràctica per separat.

La realització dels treballs grupals i individuals és obligatòria, si bé el professorat podrà donar opcions d'elecció entre diverses propostes.

La presentació per part de l'alumne d'un treball copiat en la seua totalitat o en una part significativa, o elaborat a base de còpies de diferents treballs, implicarà la qualificació de suspens.

B) No presentat

S'entendrà que un alumne no s'ha presentat a la convocatòria quan no ha entregat alguna o totes les tasques  obligatòries.