SAW012 - Dificultats en l'Adquisició de la Comunicació i la Llengua Oral

Semestre 2

Temari

Temari

Tema 1. Bases neuropsicològiques i nivells de la llengua oral.

 • Teories sobre l'aprenentatge del llenguatge.
 • Bases del desenvolupament.
 • Nivells i fites del desenvolupament típic del llenguatge.
 • Classificació de les dificultats i trastorns de la llengua oral.

Tema 2. Dificultats de la parla (articulació i fluència) i de la veu.

 • Definició i concepte.
 • Avaluació.
 • Intervenció.

Tema 3. Trastorn (pragmàtic) de la Comunicació Social.

 • Definició, concepte i debat sobre la seva existència.
 • Comorbilitat i diagnòstic diferencial amb el TEA i altres trastorns.
 • Ferramentes per a la detecció i el diagnòstic.
 • Millora i intervenció sobre les habilitats de comunicació social.

Tema 4. Trastorn del Llenguatge (TL) i Retard del Llenguatge (RSL) a l'Escola Inclusiva.

 • Definició.
 • Característiques i diferències entre TL i RL.
 • Identificació de necessitats educatives
 • Resposta educativa: determinació de mesures i implementació.
 • Medides de nivell IV per etapes.
 • Exemple de materials d'aula.

Tema 5. Instruments d'avaluació del llenguatge oral.

 • Bateries i mesures directes.
 • Qüestionaris.
 • Registres observacionals.
 • Apps i materials novedosos.