SAW012 - Dificultats en l'Adquisició de la Comunicació i la Llengua Oral

Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Resolució de casos

25%

Trabajo en equipo cooperativo

25%

Criteris de superació

A) Qualificació global:

 La qualificació global de l'estudiant serà el resultat de la combinació de:

 - Qualificació obtinguda en una prova final d'avaluació (50%): que constarà en realitzar un examen escrit a les dates oficials on s'avaluaran tants continguts teòrics com a pràctics de l'assignatura.

 - Qualificació de les diferents activitats d'avaluació continua (50%): que consistirà en Treball de Equip Cooperatiu (Projecte DivesitArt: 25%), i resolució de casos de forma grupal i/o individual (25%) que es realitzarà i lliurarà durant les sessions de pràctiques al llarg del semestre, en les dates establertes a l'aula virtual.

Per tant, per donar per aprovada l'assignatura la suma d'ambdós parts ha de ser igual o superior a 5 sobre 10.

 B) Condicions per aprovar l'assignatura:

 Les qualificacions de la prova final i les activitats d'avaluació continuaran se sumaran (no hi ha que obtenir un mínim en una part o una altra per a què ambas sean sumades).

 C) Segona convocatòria:

 En cas de suspendre ambdós parts (prova final i avaluació continua) o no haver-se presentat a elles, el dia oficial de la 2ª convocatòria l'estudiant farà dues proves:

 - Una prova final (examen escrit), similar a la de la 1ª convocatoria, on s'examinarà del contingut teòric-pràctic.

 - Una prova final (resolució de casos) contestant a preguntes curtes sobre casos semblants als treballats en les sessions pràctiques de l'assignatura, amb la finalitat de recuperar la part de competències de l'avaluació continua.

 En el cas de suspendre només una de les parts a la 1ª convocatòria (prova final o avaluació continuada):

 - Si l'estudiant ha suspès l'examen final, es conservarà la nota de l'avaluació continua per a la 2ª convocatòria. Per tant, a la 2ª convocatòria, l'estudiant només realitzarà un examen escrit. Aquesta nota només es conservarà per a la 2ª convocatòria del curs, i no per a la resta de convocatòries en cursos posteriors.

 - Si l'estudiant ha suspès l'avaluació continua, conservarà la nota de la prova final per a la 2ª convocatòria. Per tant, a la 2ª convocatòria, l'estudiant només té que recuperar la part pràctica de l'assignatura mitjançant la resolució d'una prova final amb preguntes curtes i casos similars als treballats en les sessions de pràctica. Aquesta nota només es conservarà per a la següent convocatòria del curs, i no per a la resta de convocatòries.

 D) Condició de "no presentat".

 Un o un estudiant constarà com no presentat a la qualificació final de l'assignatura si no realitzarà l'examen escrit. Haver entregat part dels treballs de la part d'avaluació continua, no implica constar com a presentat. Per tant, un estudiant que haja entregat part dels treballs però que finalment no es presenta a cap prova final, constarà com "no presentat".