Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SAW011 - Els Trastorns de l'Atenció i l'Autoregulació en la Infància

Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Resolució de casos

25%

Trabajo en equipo cooperativo

25%

Criteris de superació

A) Qualificació global:

La qualificació global de l'estudiant serà el resultat de la combinació de:

- Qualificació obtinguda en una prova final d'avaluació (50%): que constarà a realitzar un examen escrit a les dates oficials on s'avaluaran tant continguts teòrics com pràctics de l'assignatura.

- Qualificació de les diferents activitats d'avaluació continuada (50%): que consistirà en l'elaboració de treballs en equipo cooperatiu (25%), i resolució de casos (25%) que es realitzaran i lliuraran al llarg del semestre .

B) Condicions per aprovar l'assignatura:

Per superar l'assignatura cal:

- La qualificació de la prova final sigui igual o superior a 2,5 sobre 5 (5 sobre 10).

- La qualificació de les activitats davaluació continuada sigui igual o superior a 2,5 sobre 5 (5 sobre 10).

Nota important: si totes dues qualificacions no estan aprovades, no se sumaran. Per tant, l'estudiant que suspengui la part teòrica (encara que tingui aprovada l'avaluació contínua), tindrà com a qualificació final a la primera convocatòria la nota de la prova final (sobre 10).

C) Segona convocatòria:

En cas de suspendre ambdues parts (prova final i avaluació contínua) a la 1a convocatòria, el dia oficial de la 2a convocatòria l'estudiant realitzarà una prova, similar a la de la 1a convocatòria, on s'examinarà del contingut teòric-pràctic. A més, pel que fa a l'avaluació contínua, l'estudiant tornarà a realitzar els treballs que la professora cregui convenient per a la 2a convocatòria.

 En cas de suspendre només una de les parts a la 1a convocatòria (prova final o avaluació contínua):

- Si l'estudiant té suspès la prova final, es conservarà la nota de l'avaluació continuada per a la 2a convocatòria. Per tant, a la 2a convocatòria, l'estudiant només realitzarà un examen escrit. Aquesta nota només es conservarà per a la 2a convocatòria del curs, i no per a la resta de convocatòries en cursos posteriors.

- Si l'estudiant té suspesa l'avaluació continuada, es conservarà la nota de la prova final per a la 2a convocatòria. Per tant, a la 2a convocatòria, l'estudiant només ha de recuperar la part pràctica de l'assignatura, fent de nou els treballs que la professora cregui convenient. Aquesta nota només es conservarà per a la següent convocatòria del curs, i no per a la resta de convocatòries en cursos posteriors.

D) Condició de “no presentat”.

Un o una estudiant constarà com a no presentat a la qualificació final de l'assignatura si no realitza l'examen escrit. Haver lliurat part dels treballs de la part d'avaluació continuada, no implica constar com a presentat. Per tant, un estudiant que hagi lliurat part dels treballs però que finalment no es presenti a cap prova final, constarà com a “no presentat”.