SAW008 - Gestió de la Diversitat Cultural en Contextos Socioeducatius

Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

40%

Projectes

30%

Resolució de casos

30%

Criteris de superació

A)   Per a superar l'assignatura és necessari obtenir un 5 en cadascuna de les proves d'avaluació, tant a la primera como a la segona convocatòria d'avaluació de l'assignatura.

B)   Per a considerar-se presentat o presentada en una convocatòria és necessari haver realitzat alguna de les 3 proves requerides per a l'avaluació.