SAW003 - Avaluació i Diagnòstic Educatiu de Persones, Materials i Centres

Semestre 1

Sistema d'avaluació

Resolució de casos

50%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Criteris de superació

A) L'avaluació de l'assignatura es realitzarà amb base als criteris que es desenvolupen a continuació:

   1. Per mitjà de la participació activa en les activitats realitzades en les sessions de classe pràctica: reflexions, anàlisis, recessos, discussions, pràctiques, exposicions, resums, estudis de casos, etc.. , que es recolliran en alguns casos al final de cada sessió. (Assistència obligatòria. Es permet un màxim de 6 hores d'absència al llarg del curs. Obligatorietat de presentació del quadern de pràctiques al final del curs). (45%) (no és recuperable. Es guarda la nota per a totes la convocatòries del curs)

   2. Realització d'un projecte interdisciplinar amb altres assignatures del màster a partir dels continguts desenvolupats de diagnòstic en intervenció, amb possibilitat de defensa oral. Es valorarà la profunditat en l'anàlisi; actualitat bibliogràfica i documentació consultada; estructuració dels continguts i relació entre ells; relació amb la realitat; reflexions i aportacions personals; propostes concretes formulades; presentació; creativitat i capacitat crítica. (40%) (És recuperable. Es guarda la nota per a totes la convocatòries del curs).

3. Prova objectiva de 30 ítems d'elecció entre 3 alternatives de resposta. La seva correcció seguirà la fórmula estadística ad hoc (puntuació = encerts - errors /2). (15%)

Per superar l'assignatura és necessari tenir totes les parts aprovades. 

B) Es considerarà presentat tot estudiant que s'hagi presentat a la prova 3 o hagi presentat totes les activitats 1 i 2.