Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

60%

Presentacions orals i pòsters

40%

Criteris de superació

REQUISITS, PROCEDIMENT DE DIPÒSIT, TEMPS DE LECTURA I D'AVALUACIÓ: ITINERARI D'INVESTIGACIÓ
 

1.1 Requisits

Per procedir al dipòsit del TFM està obligat a:
 • Demostrar que totes les assignatures del màster (restants 48 ECTS) s'han completat satisfactòriament.
Obtenir un informe favorable del supervisor del TFM, incloent el títol provisional del mateix.
 
1.2 Procediment de dipòsit
 • S'han establert tres períodes anuals de lectura per defensar el TFM: juliol, setembre o febrer. Els estudiants només tenen dret a una d'aquestes tres opcions per any acadèmic.
 • Les dates finals per lliurar el dipòsit seran: 15 de juny per a la defensa al juliol, el 5 de setembre la defensa al setembre, i el 15 de gener per a la defensa al febrer.
 • El dipòsit haurà de ser realitzat en persona i seguint aquest procediment:

Cinc còpies hauran de ser dipositades, distribuint-se de la següent manera:

 • Tres còpies per als tres membres del Comitè d'Avaluació del TFM.
 • Una còpia per al tutor.
 • Una còpia per al Departament d'Estudis Anglesos. En el departament, l'entrada haurà de ser registrada i una còpia del registre es facilitarà als alumnes.
 • Una vegada que el TFM s'hagi dipositat, es publicarà l'acta per a la presentació / defensa del mateix en un màxim de 15 dies després del període de dipòsit.
En cas que el Comitè d'Avaluació, emet un dictamen favorable per a la defensa en els termes establerts a continuació, es *apobará i comunicarà a l'alumne una data de defensa amb un període mínim d'una setmana. En el cas d'un dictamen desfavorable, serà emès un informe indicant els motius d'aquesta avaluació i l'estudiant serà convidat a defensar el seu TFM amb posterioritat. 
 
1.3 Avaluació i qualificació
 • El Comitè Assessor estarà format per 3 doctors, professors relacionats amb el màster. La composició serà la següent:
President: El primer membre
Secretari: El segon membre
Vocal: El tercer Membre
Una quarta persona serà nomenada per formar part del Comitè d'Avaluació i substituir a qualsevol dels altres tres membres en cas que algun d'ells hagués actuat com a director d'algun dels treballs presentats pel director del TFM.
 • Els Comitès d'Avaluació s’estlableixen durant la setmana posterior a la finalització del termini de dipòsit de cada període de lectura oficial.
 • Una vegada que els Comitès d'Avaluació s'hagin establert, els membres revisaran els projectes i en una setmana, el Secretari informarà a l'estudiant sobre l'avaluació dels Comitès sobre la idoneïtat del projecte.
 • Un informe favorable no garanteix que s'aprovi la defensa oral.
 • En cas d'informe no favorable, l'estudiant rebrà un informe escrit que inclourà la motivació d'aquesta avaluació i el treball del projecte pot ser presentat de nou en un període de lectura oficial posterior (en cas que fos l'últim període, l'estudiant hauria de matricular-se de nou).
 • La defensa oral del treball del projecte es durà a terme per l'estudiant, en una sessió pública, que no durarà més de 20 minutos. Durant aquest període de temps, qualsevol dispositiu considerat per l'estudiant podria ser utilitzat. Posteriorment, el tribunal realitzarà totes les preguntes necessàries i consideracions.
 • Després de la defensa, la Comissió Avaluadora deliberarà en privat i atorgarà una qualificació entre 0 i 10, que serà escrita en el certificat oficial i es comunicarà a l'alumne en aquest moment.
 • La qualificació final del TFM, s'acordarà en privat pels membres del Comitè.
 • Si la nota final no és satisfactòria, l'estudiant haurà de matricular-se el curs acadèmic següent, havent de pagar les taxes conseqüents.
 
 
2 REQUISITS, PROCEDIMENT DE DIPÒSIT, TEMPS DE LECTURA I D'AVALUACIÓ: itinerari professional
 
2.1 Requisits
Per procedir al dipòsit del TFM està obligat a:
 • Demostrar que totes les assignatures del màster (restants 48 ECTS) s'han completat satisfactòriament.
Obtenir un informe favorable del supervisor del TFM, incloent el títol provisional del mateix.
 
2.2 Procediment de Dipòsit
 • S'han establert tres períodes anuals de lectura per defensar el TFM: juliol, setembre o febrer. Els estudiants només tenen dret a una d'aquestes tres opcions per any acadèmic.
 • Les dates finals per lliurar el dipòsit seran: 15 de juny per a la defensa al juliol, el 5 de setembre la defensa al setembre, i el 15 de gener per a la defensa al febrer.
 • El dipòsit haurà de ser realitzat en persona i seguint aquest procediment:
Cinc còpies hauran de ser dipositades, distribuint-se de la següent manera:
 • Tres còpies per als tres membres del Comitè d'Avaluació del TFM.
 • Una còpia per al tutor.
 • Una còpia per al Departament d'Estudis Anglesos. En el departament, l'entrada haurà de ser registrada i una còpia del registre es facilitarà als alumnes.
 • Una vegada que el TFM s'hagi dipositat, es publicarà l'acta per a la presentació / defensa del mateix en un màxim de 15 dies després del període de dipòsit.
En cas que el Comitè d'Avaluació, emet un dictamen favorable per a la defensa en els termes establerts a continuació, es *apobará i comunicarà a l'alumne una data de defensa amb un període mínim d'una setmana. En el cas d'un dictamen desfavorable, serà emès un informe indicant els motius d'aquesta avaluació i l'estudiant serà convidat a defensar el seu TFM amb posterioritat. 
 
2.3 Avaluació i qualificació
 • El Comitè Assessor estarà format per 3 doctors, professors relacionats amb el màster. La composició serà la següent:
President: El primer membre
Secretari: El segon membre
Vocal: El tercer Membre
Una quarta persona serà nomenada per formar part del Comitè d'Avaluació i substituir a qualsevol dels altres tres membres en cas que algun d'ells hagués actuat com a director d'algun dels treballs presentats pel director del TFM.
 • Els Comitès d'Avaluació es s’establiran durant la setmana posterior a la finalització del termini de dipòsit de cada període de lectura oficial.
 • Una vegada que els Comitès d'Avaluació s'hagin establert, els membres revisaran els projectes i en una setmana, el Secretari informarà a l'estudiant sobre l'avaluació dels Comitès sobre la idoneïtat del projecte.
 • Un informe favorable no garanteix que s'aprovi la defensa oral.
 • En cas d'informe no favorable, l'estudiant rebrà un informe escrit que inclourà la motivació d'aquesta avaluació i el treball del projecte pot ser presentat de nou en un període de lectura oficial posterior (en cas que fos l'últim període, l'estudiant hauria de matricular-se de nou).
 • La defensa oral del treball del projecte es durà a terme per l'estudiant, en una sessió pública, que no durarà més de 20 minutos. Durant aquest període de temps, qualsevol dispositiu considerat per l'estudiant podria ser utilitzat. Posteriorment, el tribunal realitzarà totes les preguntes necessàries i consideracions.
 • Després de la defensa, la Comissió Avaluadora deliberarà en privat i atorgarà una qualificació entre 0 i 10, que serà escrita en el certificat oficial i es comunicarà a l'alumne en aquest moment.
 • La qualificació final del *TFM, s'acordarà en privat pels membres del Comitè.
La qualificació final del mòdul dependrà de l'escala següent:
o Un 25% de la marca es donarà pel director.
o Un 75% de la nota final vindrà donada per la nota mitjana dels membres del tribunal d'avaluació, establert en la deliberació privada.
 • Si la nota final no és satisfactòria, l'estudiant haurà de matricular-se el curs acadèmic següent, havent de pagar les taxes conseqüents.