Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

75%

Elaboración de trabajos académicos y exposición oral

25%

Criteris de superació

A l'hora de l'avaluació seran tinguts en compte els següents ítems:

- Examen. Hi haurà dues proves escrites on es plantejaran qüestions i exercicis de tot el material emprat en l'assignatura que suposaran el 75 % de la nota final. Es requerirà almenys una puntuació de 4 punts perquè puguen ser tinguts en compte altres aspectes de l'avaluació.

- Treball. L'estudiantat haurà d'assistir a les tutories i resoldre pel seu compte els problemes indicats pel professorat, que seran lliurats a aquest en les dates que s'acorden. Suposarà un 25 % de la nota final.

- Recuperació. En la segona convocatòria ordinària es guardarà la nota aconseguida en la part de problemes, tutories i exposicions (25 % de la nota total), i l'estudiantat haurà d'examinar-se de la prova escrita (75 % de la nota total).